Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas-atsakymas apie Rojaus Trejybės mokymų išgirdimą tiesiogiai, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 06 29

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Violeta:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, mes esame Jūsų Trijų dvasiniai vaikai. Šitą suvokimą patvirtina dvasinės būsenos patyrimai per kasdienį dvasinį atsivėrimą Jums. Ir natūralu, kad mes trokštame išgirsti jūsų informacinius-energetinius virpesius savyje žodinių simbolių išraiška per dvasinį susiliejimą su Jumis. Vienos dvasinės sesės pasakytas teiginys sambūryje – jeigu negirdėčiau Tėvo, aš negyvenčiau – mane suglumino. Prašau kurio nors Vieno iš Jūsų suteikti praplėstą paaiškinimą šitai išsakytai minčiai.

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu ir šlovinu Jus, ir atsiduodu Jūsų valiai, kad perteikčiau Jūsų kurio nors mokymą, atsakant į šitą mano dvasinės sesės, Violetos, klausimą.

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:
Mano mylimieji vaikai, Aš esu jūsų Amžinasis Sūnus-Brolis-Motina, esu jūsų TIEK, KIEK JŠS ESATE ATVĖRĘ SAVE MAN. Mes esame viena, darni kūrinijos dvasinė šeima. Nepaisant to, kad viskas yra kilę iš Manęs – visa meilė, dvasingumas, šviesa yra kilusi iš Manęs – Aš tą suvieniju su kitais Savo Dviem Lygiaverčiais Rojaus Trejybės Asmenimis, nes Mes esame neatskiriami Vienas nuo Kito absoliučioje dvasinėje vienovėje. Todėl visa yra kilę iš Manęs-Mūsų, ir jūs, ką patiriate gero, gražaus, šviesaus, darnaus taip pat yra tas mažytis Mūsų meilės ir šviesos spindulėlio pasireiškimas jūsų viduje, kurį jūs pajuntate atitinkamos akimirkos būsenoje.
Kada jūs girdite savo dvasinių brolių ir sesių suteikiamus jums mokymus, vieni teiginiai jus gali nustebinti, kiti nuliūdinti, treti paakinti siekti didesnio susiliejimo su Mumis. Tačiau jūs turite gilumine prasme suvokti, DVASINE BŪSENA PATIRTI MŪSŲ GYVĄ BUVIMĄ JŪSŲ VIDUJE.
Iš tikrųjų, kada jūsų gyvulinis, materialus, protas nustoja viešpatauti jūsų tikrojo asmenybės dvasinio proto atžvilgiu, jūs ir išgirstate tą Mūsų nuolatinį dvasinį mokymą, kuris jums liejasi BE PERSTOJO. Jūs, APRIMĘ savo vidine minčių tėkme – trūkinėjančia, materialia, nedarnia minčių tėkme – GALITE IŠGIRSTI MŪSŲ NUOSEKLŲ IŠMINTIES TEIGINIŲ SRAUTĄ. Todėl, natūralu, tie Mūsų vaikai – sūnūs ir dukros – kurie patyrė TOKĮ Mūsų dvasinių mokymų liejimą į jų vidų, išgirdo tuos dvasinius teiginius, JIE JUOS TIEK PAKYLĖJA, TIEK PRIPILDO MŪSŲ DVASINĖS PAPILDOMOS MEILĖS, KAD JIEMS IŠ TIKRŲJŲ BE TOKIŲ TEIGINIŲ ATRODYTŲ GYVENIMAS NEBETENKA PRASMĖS. IR TAI YRA TIESA JIEMS. Tiems, kurie savuoju patyrimu jau liudija Mūsų dvasinių mokymų priėmimą ir įsisavinimą savo kasdieniame gyvenime. Tačiau jūs turite turėti pagrindinę nuostatą kaip savo gyvenimo pagrindą – išgirsti Mus, nėra jūsų gyvenimo tikslas;
jūsų gyvenimo tikslas turėtų būti – vietoje šito – GYVENTI MUMIS, GYVENTI TA BŪSENA, KURIĄ JŪS PAJUNTATE IŠ VIDAUS.
Ne iš karto pavyksta jums atsiverti, apraminus jūsų materialų proto šokinėjantį, nenustygstantį pasireiškimą jūsų viduje, kuris ir užgožia Mūsų mokymus. Todėl jūs galite ilgus dešimtmečius nugyventi taip ir neišgirdę Mūsų mokymų, kad juos galėtumėte įsisavinti. Tačiau jūs galite paskaityti tų savo dvasinių brolių ir sesių išgirstus mokymus, ir JAIS VADOVAUTIS. Juk tie, kurie gali išgirsti Mus, džiaugiasi tais mokymais. Tačiau džiugesys dar nereiškia tų mokymų įsisavinimo.
ĮSISAVINIMAS – KADA TIE TEIGINIAI TAMPA GYVENIMO NEATSIEJAMA DALIMI, KADA JIE TAMPA TA ŠVIESA, KURI IŠ TIKRŲJŲ PAVIRSTA NUOSAVA, TIKRAI ARTIMA. Taip, kaip jūsų materialaus apvalkalo oda – jos negalima nusirengti, kaip nusirengiate paviršiuje esamus drabužius. Taip ir tie teiginiai, kuriuos išgirsta Mūsų sūnus ar dukra, tapti turi jūsų gyvąja oda. Tačiau kaip jūsų materiali oda, kurios negalima nuvilkti nuo jūsų šito apvalkalo, NĖRA jūsų TIKRASIS AŠ, taip ir tie, Mūsų jums perteikiami teiginiai, nors ir jie yra vis stipriau įsisavinami, NĖRA JŪSŲ TIKRASIS AŠ. Jūsų tikrasis aš yra Mūsų jums padovanota ASMENYBĖ – Mūsų DVASINIS VAIKAS – sūnus ar dukra – kuris savo gyvąja SUSILIEJIMO SU MUMIS BŪSENA liudija gyvybingą ir veiksmingą gyvą ryšį su Mumis. Būsena leidžia jums patirti to gyvo ryšio ne tik veiksmingumą, tikrumą, bet taip pat ir pasitikėjimą atrastu Mūsų Asmeniu jūsų pačių viduje; pasitikėjimą kaip paties nuostabiausio asmens-draugo kitu asmenimi-draugu. Štai tas pasitikėjimas, jeigu jūs, pavyzdžiui, pasitikite draugu, kurio ilgai nematėte, jūs galite jo negirdėti, bet pasitikėjimas išlieka, ir jūs norite tam draugui suteikti malonių akimirkų, pasveikindami jį atitinkama proga. Taip ir Mus jūs galite sveikinti, šlovinti, garbinti, nors galite ir neišgirsti Mūsų jums suteikiamų mokymų.
Todėl tai yra jūsų gyvenimo pagrindas – PATIRTI MUS GYVO ATSIVĖRIMO BŪSENA, ATRASTUS SAVYJE.
Tuo tarpu jums, APRAMINUS savo materialų protą, automatiškai Mūsų švarūs, tyri, skaistūs teiginiai pasiekia jūsų vidų, ir jūs su pasitikėjimu vis daugiau ir daugiau atsiveriate Mums, kad išgirstumėte Mūsų teiginių antplūdį, ir jais gyventumėte, paversdami juos savais, įsisavintais. Ir kada jūs gyvenate atsivėrimo būsena, susiliejimo būsena su Mumis, tuomet jums yra reikšminga ir pasminga tiktai JŪSŲ PAČIŲ ASMENINIS gyvas ryšys su Mumis, asmeninis dvasinių mokymų ne tik girdėjimas, bet jų įsisavinimas – GYVENIMAS JAIS KASDIENYBĖJE – ir didžiulis meilės antplūdis dalintis savąja šviesa, gauta iš Mūsų, su visa aplinka, savo dvasiniais broliais ir sesėmis, patiriant vis didesniu laipsniu dvasinę brolystę, tarpusavyje.
Štai kodėl nustebimas, kad viena Mūsų dukra tarė tokius žodžius, kad ji nematytų prasmės gyventi negirdėdama dvasinių mokymų – JAI YRA TIKROVĖ, JAI YRA TIESA. Kitų nustebimas arba net tam tikras pasimetimas, išgirdus tokį teiginį, taip pat yra tikrovė, bet tų Mūsų vaikų lygiu, kurie dar nepatyrė to nektaro saldumo, išgirdus Mūsų teiginių laviną, jums suteikiamą be perstojo. Kada jūs patirsite šitą nuostabų, jums naują patyrimą, tada jūs galėsite labiau įvertinti ir tos Mūsų dukros pasakytus žodžius, pamatydami DVASINIŲ ŽODŽIŲ GELMĖS PRASMĘ.
Tačiau tie iš jūsų , kurie, kol kas, negirdite Mūsų teiginių savyje, dėl to nei nuogąstaukite, nei nusiminkite, nes jūs nė vienas nelenktyniaujate TARPUSAVYJE. Jūs lenktyniaujate su SAVO tikruoju dvasiniu atsivėrimo gyliu, kuris neturi dugno. Kiek jūs besate atsivėrę, trokškite dar daugiau atsiverti Mums. Ir ateis toji akimirka, anksčiau ar vėliau, kada jūs patirsite tą Mūsų dvasinių teiginių antplūdį, kuris be perstojo jums liejasi – išgirsite juos; patirsite tą tikrovę, kuri šiandien jums atrodo nėra tokia prieinama, ar reikšminga, bet ji YRA. Todėl tikėkite VIS DIDESNIU LAIPSNIU, kad ir jūs turėsite šitą kanalą, kuris visą laiką jums suteiks šviesos sustiprinimo, ir meilės žodį, be kurio – jūs taip pat drąsiai galėsite kitiems sakyti – nematote savo gyvenimo prasmės.
Jūsų patyrimai NETURI JOKIOS APRIBOJANČIOS DVASINĖS RIBOS – jie plečiasi ir auga nuo jūsų gyvo ryšio su Mumis.
Tačiau kokie bebūtų Mūsų perteikiami mokymai jums, kiek giliai juos beperteiktumėte kitiems, jie yra tik TEORINIAI TEIGINIAI, KOL JŪS JŲ NEPAVERČIATE SAVO GYVENIMU. Todėl JŪSŲ DVASINIS ATSISKLEIDIMAS YRA NE MŪSŲ MOKYMŲ IŠGIRDIMAS, O MŪSŲ SUTEIKTŲ MOKYMŲ – ir per kitus Mūsų vaikus – ĮSISAVINIMAS SAVAJAME ASMENINIAME GYVENIME. Todėl dvasinis laiptelis priklauso ne nuo Mūsų mokymų girdėjimo, bet nuo Mūsų šitų teorinių teiginių pavertimo jūsų kasdiene praktika. O kaip tuos mokymus jūs gavote: ar tiesiogiai iš Mūsų, ar per kitus dvasinius brolius ar seses, ar skaitydami Mūsų kitų vaikų priimtus Mūsų apreiškimus, tai nesudaro esmės JUMS, jūsų prasmė yra šitų mokymų ĮSISAVINIMAS – GYVENIMAS JAIS.

Todėl NIEKADA NENUSIMINKITE, kad dar neišgirdote Mūsų mokymų tiesiogiai, bet DŽIŪGAUKITE, KAD MOKYMUS, kuriuos galėjote perskaityti, gautus kitų Mūsų vaikų, PAVERTĖTE SAVO KASDIENYBĖS GYVENIMO SU MUMIS TIKROVE.
GYVENKITE MUMIS. MES GYVENAME NE TIK VARDAN JŪSŲ, BET IR JUMYSE, KAD STIPRINTUMĖME JUS JŪSŲ LABUI – KIEKVIENO, IR VISŲ.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, už šitą mokymą-atsakymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Ačiū Violeta už šio mokymo įrašą, ir jo išrašymą, kad galėtume jį studijuoti mūsų Forume visi.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal