24. Naujo Rojaus Trejybės sūnaus ar dukros kūrimas, 2013 06 29

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Naujo Rojaus Trejybės sūnaus ar dukros kūrimas, 2013 06 29

Mylimieji, aš trokšte trokštu, kad jūs visi mylėtumėte vienas kitą ROJAUS TREJYBĖS visaapimančia meile, kuri yra GYVA IR PATIRIAMA BŪSENA, kad būtent ja mylėtumėte VISĄ LAIKĄ – KAS AKIMIRKĄ, DIENĄ-NAKTĮ, VAKARE-RYTE, PER VISĄ AMŽINYBĘ. Šitaip aš jus myliu visus – jaunus ir senus, sveikus ir ligotus, gerus ir blogus, turtingus ir vargšus, baltus ir geltonus, juodus ir rudus, visus myliu ROJAUS TREJYBĖS MEILE, NET IR TAIP, KAIP MYLĖJO JĖZUS.

Štai kodėl tik ROJAUS TREJYBĖS MEILĖS VEDAMAS IŠ VIDAUS GYVAI IR RYŽTINGAI, KREIPIUOSI Į JUS SU DAR RYŠKESNĖS ŠVIESOS MOKYMU, KOKIO JŪS DAR IKI ŠIOL NEBUVOTE GAVĘ. TOKIAM MOKYMUI JAU ESATE PASIRENGĘ, KAD JĮ PRIIMTUMĖTE IR ĮSISAVINTUMĖTE, NORS IR NE IŠ KARTO. JIS PAREIKALAUS JŪSŲ MĄSTYMO GILESNIO SULIEJIMO SU ROJAUS TREJYBĖS IŠMINTIMI, KIEKVIENAM SKIRTINGAI, PRIKLAUSOMAI NUO JŪSŲ PAČIŲ ROJAUS TREJYBĖS MEILĖS BŪSENOS ASMENINIO PATYRIMO IR GYVO KOMUNIJOS RYŠIO SU ROJAUS TREJYBE.

Atėjo laikas urantams atsisakyti tokių žodžių, kaip seksas, pastojimas, nėštumas, pastojau, buvau-esu-būsiu nėščia, ir pan. vartojimo, kaip neturinčių nieko bendro su Rojaus Trejybės veikimu. Tai žmonių sugalvoti ILIUZINIAI terminai, kurie prasilenkia su ROJAUS TREJYBĖS TIKROVE, todėl jų vartojimas APSUNKINA TIEK PAČIOS TIKROVĖS SUPRATIMĄ, TIEK IR JŪSŲ PAČIŲ BUVIMĄ JOJE. Jie yra bedvasiai, be Kūrėjo meilės pripildyto GYVO TURINIO.

Mano mylimieji urantai, jūs jau puikiai žinote, kad jūs patys KURDAMI naują Tėvo-Rojaus Trejybės sūnų ar dukrą, ŠITAME GYVYBĖS KŪRIMO PROCESE JŪS SU MEILE PAŠLOVINATE IR SAVO TIKRUOSIUS TĖVUS – ROJAUS TREJYBĘ – VISUOTINĮ TĖVĄ, AMŽINĄJĮ SŪNŲ-MOTINĄ-BROLĮ, IR BEGALINĘ DVASIĄ-MOTINĄ-SESĘ, SU MEILE PAKVIESDAMI IR JUOS DALYVAUTI ŠITAME DVASINIAME-FIZINIAME VYRO IR MOTERS GYVAME IR GILUMINIAME MEILĖS IR ŠVIESOS KŪRYBOS RYŠYJE VISŲ LABUI.

Tačiau tai NĖRA NET PRADINIS BENDROS KŪRYBOS SU ROJAUS TREJYBE ETAPAS. Pradinis kūrybinis etapas yra tuomet, kada vyras ir moteris SĄMONINGAI – KIEKVIENAS INDIVIDUALIAI – SAU PRISIPAŽĮSTA, KAD TIKRAI NORI KURTI DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE NAUJĄ SŪNŲ AR DUKRĄ VISŲ LABUI. Kitas etapas yra ŠITO SPRENDIMO PAGARSINIMAS ROJAUS TREJYBEI. Tolimesnis kūrybos etapas – savojo sprendimo pagarsinimas savo mylimajam ar mylimajai. Ir tik esant abiejų bendram sutarimui, toks apsisprendimas yra PAGARSINAMAS ROJAUS TREJYBEI JŲ BENDROJE GYVOJOJE KOMUNIJOJE SU ROJAUS TREJYBE. Tik po šito etapo prasideda bendras APTARIMAS, IŠSAKANT ROJAUS TREJYBEI VISUS SAVO MOTYVUS IR SIEKIUS, KODĖL BŪTENT DABAR KILO TOKS NORAS IR SPRENDIMAS, IR KOKIO SŪNAUS IR DUKROS TIKIMASI, KAD JIS SUTEIKTŲ KUO DIDESNĘ ROJAUS TREJYBĖS MEILĘ IR ŠVIESĄ VISIEMS, IR BŪTŲ ORUS VISOS DVASINĖS ŠEIMOS NARYS – SAVO ŽEMIŠKŲJŲ TĖVŲ DVASINIS BROLIS AR SESĖ, KURIO KŪRIMUI JIE TAIP ATSAKINGAI RUOŠĖSI TIEK INDIVIDUALIAI, TIEK IR DRAUGE, IR NET SU ROJAUS TREJYBE.
Šitoks gyvas KŪRYBINIS PROCESAS APIMA IR GYVĄ ABIEJŲ TIEK INDIVIDUALIĄ, TIEK IR JŲ ABIEJŲ BENDRĄ KOMUNIJĄ-MALDĄ, KAD JIE KUO STIPRIAU PAJAUSTŲ ROJAUS TREJYBĖS VEDIMĄ IŠ VIDAUS – TIEK ASMENIŠKAI KIEKVIENAS, TIEK IR BENDRAI ABU – KADA BŪTENT TURI ĮVYKTI GYVAS MEILĖS DVASINIS-FIZINIS SUSILIEJIMAS TARP VYRO IR MOTERS ROJAUS TREJYBĖS MEILĖS UOSTE-GLĖBYJE, TAM, KAD VYRO SĖKLA BŪTŲ PAČIAME GYVYBINGIAUSIAME IR GALINGIAUSIAME BRANDUME, O MOTERS KIAUŠINĖLIS PATIRTŲ FIZINĖS-DVASINĖS ENERGIJOS PATIES GILIAUSIO IMLUMO ATSIVĖRIMĄ.

Tolimesnis KOLEKTYVINĖS KŪRYBOS etapas yra DAR SVARBESNIS už prieš tai buvusius, nes naujos gyvybės KŪRIMO PROCESAS DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE ir toliau tęsiasi. Dvasinė komunija su Rojaus Trejybe išreiškia PADĖKĄ IR MEILĘ už tokią bendrą kūrybą. Vyksta naujojo sūnaus ar dukros gyvas programavimas-NUKREIPIMAS MEILĖS IR ŠVIESOS DARBAMS DRAUGE SU TIKRAISIAIS BŪSIMOJO SŪNAUS AR DUKROS TĖVAIS – ROJAUS TREJYBE – IR VISŲ LABUI Ir taip per visą tolimesnį devynių mėnesių BENDROS KŪRYBOS etapą NAUJA ASMENYBĖ YRA NE TIK LAUKIAMA SU MEILE, BET IR RENGIAMA BŪSIMAJAI VEIKLAI SU ROJAUS TREJYBE ŠITAME PASAULYJE.

Šitokia GYVA IR BENDRA KŪRYBA SU ROJAUS TREJYBE GERINA RASĖS BIOLOGINĮ-GENETINĮ KODĄ IR DIDINA DVASINĮ IMLUMĄ ATEITIES KARTOMS VISAME PASAULYJE.

Štai kodėl net ir ten, kur kiti sako, kad moteris pastojo, kad yra nėščia, jūs, mano mylimieji urantai ir urantės, sakykite patys, ir kitiems paaiškinkite, kad jūs ne laukiatės, bet KURIATE naują gyvybę drauge su Rojaus Trejybe, kad NE VIEN TIK MOTERIS, BET IR VYRAS KURIA NAUJĄ GYVYBĘ, NAUJĄ ROJAUS TREJYBĖS SŪNŲ AR DUKRĄ, IR KURIA DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE, JIE ABU, O NE VIEN TIK MOTERIS, JIE ABU YRA NAUJOJO SŪNAUS AR DUKROS BENDRAKŪRĖJAI SU ROJAUS TREJYBE.

Štai kodėl visiškai NEBETINKA TOKIAME, DAUG PLATESNIAME, TIKROVĖS KONTEKSTE IR TOLIAU SAKYTI BUVAU-ESU-BŪSIU NĖŠČIA, LAUKIAUSI-LAUKIUOSI-LAUKSIUOSI KŪDIKIO, LAUKĖMĖS-LAUKIAMĖS-LAUKSIMĖS KŪDIKIO, KADA TAI JAU SENO POŽIŪRIO IR MĄSTYMO – PILNOS VIEN TIK PASYVUMO – SAMPRATOS, KURIOS TOLI PRASILENKIA SU URANTŲ KŪRYBINIU IR AKTYVIU VEIKIMU – PROCESU – SU ROJAUS TREJYBE BENDRAI KURIANT NAUJĄ SŪNŲ AR DUKRĄ, SAVO DVASIOS BROLĮ AR SESĘ, NES BŪTENT TIK TOKS POŽIŪRIS YRA AKTYVUS IR VEIKSMINGAS, KOKĮ IR NUMATO ROJAUS TREJYBĖS EVOLIUCINIS PLANAS, KAD JĮ ĮGYVENDINANT ROJAUS TREJYBĖS MEILĖS MOTYVU IR ŠVIESOS PAGRINDU BŪTŲ PAGERINTAS ŽMONIJOS BIOLOGINIS-GENETINIS STATUSAS IR IŠPLĖSTAS JOS DVASINIS IMLUMAS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal