Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas-atsakymas, kas yra išdavystė dvasiniu požiūriu, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 07 13

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mantas:
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, ir Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš noriu paklausti tavęs, kas yra išdavystė dvasiniu požiūriu, ir kodėl žmogus taip skaudžiai ir sunkiai pakelia išdavystę. Ir taip pat noriu sužinoti, ar TU jauti išdavystę, kada nuo Tavosios valios nusigręžia Tavieji vaikai?

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs tavo mokymą suteikti mano dvasios broliams ir sesėms.

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:


Mano mylimieji vaikai, Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, jūsų taip su meile vadinamas Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu. Mes esame visi šitoje Kūrinijoje, kad KURTUME MEILĖS PAGRINDU ŠVIESOS DARBUS, kad galėtume vieni kitus stiprinti. Juk jūs semiate Mano meilę per gyvą atsivėrimą Man. Nereikia dėti pastangų tam, kad pamiltumėte vienas kitą. Jūsų pastangos turi būti nukreiptos į VOŽTUVO PAKĖLIMĄ, nes Aš jums suteikiu gyvosios meilės POTVYNĮ. Gerkite šitą potvynį, kuris niekada jūsų nepaskandins taip, kad prarastumėte savo fizinę gyvybę, o priešingai – jūs pranoksite šitos fizinės gyvybės jums dabar skaičiuojamus materialius metus. Jūs gyvensite ilgą, vaisingą, ir laimingą gyvenimą, be kančių ir ligų, kada kuo plačiau praversite savo dvasinį vožtuvą. Ir štai šitoji gyvoji meilės banga, kuri teka iš Manęs jus tiek maudys, jūs tiek džiaugsitės ta meilės banga, kad jums tikrai nebus skausmo, kada patirsite, jog kažkas jus dvasine prasme išdavė. Jūs mėgausitės Mano jums suteikiamais meilės virpesiais. Todėl, būdami gyvame ryšyje su Manimi, jūs pakylate virš to jums suteikiamo emocinio skausmo, kurį patiriate – jūsų protu suprantamą – sunkią akimirką. Atsiverkite Man ir patirsite meilės antplūdį ir TAM, KURIS JUS IŠDAVĖ.

NEBIJOKITE IŠDAVYSTĖS.

Tai nėra toji skausmingai jums suteikta akimirka. Tai yra skausminga akimirka tam, kuris jus yra išdavęs. Jam skausminga, ar jai skausminga. Žinokite – iš Manęs jūs geriate meilės virpesius. Tas, kuris išduoda, šitų virpesių nepatiria, todėl jis neturi tos meilės gyvosios šviesos. Būtent šita meilės gyvoji šviesa ir leidžia palaikyti gyvybingą ir gyvą ryšį su Manimi. Ir kuo daugiau jūs esate gyvajame ryšyje, tuo stipresnė ištikimybė yra Man – meilės Šaltiniui ir Šviesai.

Jūs dabar kalbate apie dvasinę išdavystę, kuri iš tikrųjų Man NEEGZISTUOJA. Aš esu Meilės Šaltinis ir Centras. Visus, kurie yra Kūrinijoje, aplieju SAVIMI, ir laikau SAVYJE. Todėl nė vienas iš jūsų NEGALITE Manęs išduoti taip, kaip suprantate išdavystę jūs. Aš vis tiek laikau jus Savajame glėbyje. Net ir tie, kurie maištauja prieš Mane, jie neištrūksta iš Manojo glėbio. Tiktai jūs nebegalite su jais bendrauti, kada jie kaip tapatybė nebėra pažadinami – nebėra tapatybė vėl surenkama – bet jų pati asmenybės Mano suteikta dovana BE TAPATYBĖS išlieka Manajame visuminiame glėbyje. Todėl aš tos išdavystės skausmo ir negaliu jausti. Aš myluoju jus kiekvieną, koks jūs bebūtumėte tą akimirką Manosios meilės pasireiškimas, ar priešingai – siekiantis paneigti Mano meilę, kol jūs dar jos nepatyrėte savo neišmintingais, nesupratingais sprendimais ir tų sprendimų įgyvendinimu. O tol, kol jūsų vidus nėra užlietas Manojo meilės potvynio, tol jums kelia skausmą – asmeniškai jums kiekvienam - tie, kurie – jūsų samprata – išduoda jūsų idealus, jūsų tikslus, jūsų šviesą, jūsų tiesą.

ŽINOKITE – IŠDAVYSTĖS KAINA TAI YRA JŪSŲ DVASINIO AUGIMO GAIRĖ.

Kada jūs jaučiate išdavystės skausmą, tada jūs taip pat turite tą dvasinio naujojo laiptelio aukštesnę gairę. Jūs turite sau pateikti tokį klausimą – o kodėl aš juntu tą išdavystės skausmą, liūdesį? Reiškia, manyje stinga tos, visumą apimančios Mano meilės. Tiktai per dar didesnį atsivėrimą Man jūs šitą vidinį skausmą, šitą apsiblaususią vidinę būseną, galėsite pakeisti gyvybinga Manosios šviesos GYVĄJA MEILĖS BŪSENA. Ir išnyks tas prieš akimirką buvęs dvasinės išdavystės liūdesys ir skausmas.

Jūsų dvasinis augimas yra numatytas per naujų patyrimų kaupimą. Išdavystės patyrimas taip pat yra viena iš gairių siekti dar stipresnio, gyvo susiliejimo su Manimi. Jūs kiekvienas patirsite tokią išdavystės kainą, kadangi jūs patys jau dabar gyvai suprantate, kad gyvasis kelias – tai nėra MECHANINIS žingsnis. Tai yra GYVAS ATSIDAVIMAS Mūsų vedimo iš vidaus giluminei MEILĖS JĖGAI. Jūs negalite šitos jėgos paskleisti, primesti kitiems savo dvasiniams broliams ir sesėms – Mano sūnums ir dukroms. O juk jie turi savo laisvą valią, kurią Aš taip pat jiems suteikiau, kaip ir jums. Todėl jų dvasinis brandos pasireiškimas priklauso nuo JŲ gyvo atsivėrimo ryšio Man. Ir jeigu jis nėra toks, koks yra jūsų, labai dažnai jūs patirsite, kad jūsų dvasinių brolių ir sesių teiginiai prasilenkia su jų darbais. Ir tai jus skaudins, kadangi jūs daugiau kreipsite dėmesį į jų prasilenkiančius veiksmus su jų net ir neseniai pareikštais teiginiais, vietoje to, kad daugiau kreiptumėte dėmesį į savo asmens dar gyvybingesnį ir gilesnį ryšį su Manimi.

ŠTAI KODĖL JŪSŲ VAISTAS ESU AŠ. NET IR NUO DVASINĖS, JŪSŲ TARIAMOS IŠDAVYSTĖS.

Būkite gyvame ir gyvybingame ryšyje su Manimi dvasioje ir jūs patirsite, kad labai greitai toji skausminga dvasinė ir gyvo ryšio su Manimi sumažėjimo būsena vėl yra pripildoma Mano dar ryškesne šviesa ir stipresne meilės gyvąja banga. Ir tuomet jūs žinosite, kokios yra priemonės, tokiomis jums sunkiomis akimirkomis dvasioje.

Jūsų augimas tai nėra vienkartinis veiksmas - užlipote ant vieno laiptelio ir jame jūs galite gyventi visą likusį savo materialų egzistavimą šioje planetoje. Kiekvienas laiptelis turi, po to kada jūs jį įsisavinate visa Mano jums sudaryta patyrimo prasme – jūs pamatote – naują laiptelį, kurio prieš tai nebuvote net ir mintyse įsivaizdavę, kad dar bus toks naujas laiptelis. Todėl jūs turite vėl stotis ant to naujo laiptelio. Ir vėl, naujoje – aukštesnėje – pakopoje įsisavinti Mano jums suteikiamą naują patyrimą, kad vėl po kurio laiko pamatytumėte – ir vėl jums suteiktą – naują laiptelį, ant kurio turėtumėte ryžtingai, drąsiai lipti. Todėl ir tos dvasinės tariamos išdavystės skausmo akimirkos, kada jūs atsigręšite į daugybę jums suteiktų ir įsisavintų savuoju patyrimu dvasinių laiptelių, kada sugrįšite į tos akimirkos, kurią prisiminsite tolimojoje praeityje kaip skausmingą dvasinės išdavystės patyrimą, dabar jis jums sukels šypseną – kaip keista, kad jūs tuomet pajutote tą dvasinio tariamo išdavimo skausmo akimirką, kada dabar jūs stovite taip tvirtai ant Mano jums suteiktų dvasinių pagrindų – pamatų – kada jūs SU MEILE žvelgiate į VISUS, ir jums prisimena toji praeities tolima akimirka, kaip vaikystėje kažkoks jūsų draugo pasakytas jums piktas žodis, atliktas piktas veiksmas, kuris tą akimirką jus tikrai ir žeidė, ir kėlė nepasitenkinimą, net ir pykčio protrūkius. Tačiau dabar jūs į tą vaikystės veiksmą žvelgiate atlaidžiai, ir su šypsena, nors kada buvote toje pačioje vaikystės akimirkoje, jums gal nuriedėjo ir skausmo ašaros, net ir vaikystės lygiu patirto išdavystės skausmo ašaros.

Štai kodėl jūs turite MANE, kad galėtumėte atsiremti į vis tvirtesnį SUSILIEJIMĄ su Manimi, ir augti savo dvasiniu ūgiu, kad jūsų dvasinės išdavystės sampratos jau dabar būtų formuojamos ant stipresnio dvasinio Mano jums suteikto pamato. O tai reiškia, kad TIRPS TOKIOS DVASINIO IŠDAVIMO ILIUZINĖS SAMPRATOS, NES SU LAIKU JŪS SUPRASITE, KAD DVASINĖS IŠDAVYSTĖS, KADA YRA GILUMINIS SUSILIEJIMAS SU MANIMI, IR NEEGZISTUOJA. Egzistuoja tiktai individo asmeninis kelias gyvojoje Mano tikrovėje per gyvą asmeninį ryšį su Manimi. Ir kada kito Mano sūnaus ar dukros net ir prieš Mane sukeltas maištas jūsų tiek neliūdins, bet stiprins jūsų vidų, kad jūs turėtumėte DAR GILIAU SUSILIETI SU MANIMI, kad galėtumėte to maišto sukeliamas skaudžias pasekmes sušvelninti savo meilės pasireiškimu toje aplinkoje, kurią galėjo ištikti maišto prieš Mane kažkam suteiktas patyrimas. Štai kodėl, kada Aš kalbu apie dvasinę išdavystę, kurios poveikio Aš nepatiriu, nes esu meilės Šaltinis ir Centras ir viską užlieju vien tik meile, net ir tuos, kurie maištauja prieš Mane, Aš sakau TIESĄ, nes meilė neturi jokio kito atspalvio, kaip tiktai gyvą pasireiškimą net ir tiems, kurie meilės nepatiria. Tai koks gali būti meilės patyrimas išdavystės jos atžvilgiu akimirką – TOS PAČIOS MEILĖS LIEJIMAS. Meilės Šaltinis neturi KITO pasirinkimo.

AŠ ESU VIENINTELIS ŠALTINIS, KURIS NEGALIU NĖ AKIMIRKAI IŠLIETI KO NORS KITO, KAIP TIKTAI MEILĘ.

Jeigu jūs susiliejate su Manimi, jūs taip pat tampate tuo mažyčiu Meilės Šaltinėliu SAVO aplinkoje. Ir kuo stipriau jūs jausite gyvą susiliejimą su Visuminiu Meilės Šaltiniu visai Kūrinijai, tuo silpniau jūs jausite bet kokio jūsų dvasinio brolio ar sesės nusivylimą Manimi, nusigręžimą nuo Manęs, maišto prieš Mane pasireiškimą. Bet dar stipriau jūs liesite Mano jums suteikiamą gyvos meilės bangą visiems, nes jūs jau žinote, kokių priemonių jums reikia apmaldyti tą skausmingą akimirką.

Algimantas :
Ačiū Tau, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli už šitą nuostabų mokymą.

Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Ačiū Jurgitai už šito mokymo įrašymą, ir Mantui – už patį klausimą bei už šio mokymo atsiuntimą man, kad su juo galėtų susipažinti visi urantai, ir kiti svetainės lankytojai.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal