Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie pasąmonę ir informaciją joje apie ateitį, 2013 08 19

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu ir šlovinu tave, nes būtent tu ir suteiki garbę ir šlovę kiekvienam, kuris tau atsiveria ir geria tave kaip gyvą meilės eliksyrą, ir tampa pats orus, garbingas, ir šlovingas, susiliedamas su tavimi, kaip intakas su vandenynu. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.

Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, vakar po gyvųjų pamaldų tavo-mūsų gyvojoje Šventovėje, atsakinėjau į Laimos iš Velžio pateiktą klausimą apie pasąmonę, kada ji pasakė, jog viename iš tavo mokymų buvo pateikta, kad mūsų pasąmonė talpina informaciją ne tik sukauptą iš praeities kartų, bet ir informaciją apie ATEITIES įvykius. Mano atsakyme buvo ir toks teiginys, kad tu suteiki mums ASMENYBĖS DOVANĄ, KURI YRA AMŽINA, IR TURI VISĄ AMŽINYBĖS POTENCIALĄ, TUO PAČIU IR ATEITIES ĮVYKIŲ INFORMACIJĄ, KURI IR SAUGOMA MŪSŲ PASĄMONĖJE, NES SĄMONĖS LYGIU MES JOS NEGALIME IŠLAIKYTI, KADANGI MŪSŲ TIEK SĄMONĖ, TIEK PASĄMONĖ YRA LABAI SUJAUKTA, KAD MES TOS INFORMACIJOS IŠ PASĄMONĖS NE TIK NEJAUČIAME, BET IR NEMOKAME PASIIMTI. Tuo tarpu vis toliau einant dvasiniu gyvuoju keliu, jau būnant dvasiomis, mes naudosimės net GYVOSIOMIS ROJAUS BIBLIOTEKOMIS – TOKIOMIS ASMENYBĖMIS, KURIOS LAIKO VISUMINĘ INFORMACIJĄ, KURIOS NEPAJĖGIA IŠLAIKYTI SAVYJE VIENA KOKIA NORS ATSKIRA ASMENYBĖ SU SAVO AMŽINYBĖS POTENCIALU, KURIS YRA POTENCIALAS TIK TAI INDIVIDUALIAI ASMENYBEI, O GYVOSIOS ROJAUS BIBLIOTEKOS APIMA VISĄ INFORMACIJĄ. IR JI MUMS BUS PRIEINAMA.

Tad dabar aš norėčiau tavęs paklausti, ar mano atsakymas buvo teisingas, ir kaip tu jį galėtum išplėsti, kad jis taptų dar aiškesnis?

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

MANO MYLIMAS SŪNAU, AŠ TAVE MYLIU IR GARBINU, LYGIAI TAIP, KAIP TU MANE MYLI IR GARBINI ATSIVĖRIMO MAN AKIMIRKĄ, tik skirtumas yra tas, kad Aš myliu SAVO VISUMINE MEILE, o tu myli Mane IRGI MANĄJA meile, tik suteikdamas jai savo patyrimo būsenos atspalvių, kuriuos ir patiri gerdamas Mano GYVĄJĮ VANDENĮ DVASIOJE. Štai ši meilė pasiekia tave, kaip ir visą kūrinijos Mano dvasinę šeimą, per Mano gyvų ir mylimų bei mylinčių vaikų gyvą komuniją su Manimi, ir bendrą veikimą su Manimi VISŲ ŠVIESOS LABUI, ir tik tavo atsivėrimo GELMĖ leidžia tau ir patirti gyvai per Mano gyvą kanalą – viršsąmonę – tau suteikiamą gyvą meilės nektarą, kurį perteikia Mano – ir Mūsų Visų Trijų Lygiaverčių Rojaus Trejybės Narių – atstovas – Minties Derintojas. Šitas gyvas komunijos pasireiškimas tarp tavęs – ir kiekvieno iš jūsų – ir Manęs vyksta būtent per VIRŠSĄMONĘ, kuri PRANOKSTA JŪSŲ PASĄMONĘ, KURI JUMS YRA SUTEIKTA KAIP VISŲ POJŪČIŲ IR INFORMACINIŲ VIRPESIŲ ARUODAS – SAUGYKLA. Tuo tarpu Mano gyvai Komunijai su kiekvienu iš jūsų Aš ir sumaniau materialioms smegenims papildomą kanalą – VIRŠSĄMONĘ – kuri SĄMONĖS LYGIU VEIKIANT JUMS KIEKVIENAM YRA UŽDAROMA, KAD JUMS NEVARŽYTŲ SĄMONINGŲ LAISVOS VALIOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO, IR JŲ ĮGYVENDINIMO, DRAUGE SU MUMIS. Viršsąmone jūs galėtumėte vadinti jūsų pačių nuoširdų atsivėrimą Mums, kaip milžinišką gyvą kanalą, kuriuo ir teka Mano meilės ir informacijos energetiniai virpesiai į jūsų pasąmonę jūsų gyvos komunijos su Manimi metu. Tačiau tą pačią komunijos akimirką jūsų sąmonė nėra visiškai išjungta, ji lieka būdravimo būsenoje, nors tuo pačiu metu informaciniais virpesiais yra papildomas jūsų pasąmonės milžiniškas informacijos klodas. Todėl jūs komunijos akimirką galite sąlyginai – vieni daugiau, kiti mažiau – pajusti skirtingus pojūčius, kuriuos analizuojate jau sąmonės lygiu - po gyvosios komunijos – O KĄ GI JŪS TĄ AKIMIRKĄ PATYRĖTE, KOKS BUVO JŪSŲ VIDINIS BŪVIS, KĄ JAUTĖTE. Tačiau informacinius virpesius – nuosekliai perteiktus komunijos metu – jums sunku iškelti iš pasąmonės į sąmonės lygį, nes jie nusėda į jūsų sujauktą informacinį aruodą, kurį jums būtina iš pradžių apvalyti, o tuomet suorganizuoti į sisteminę tvarką. Tačiau šiuo metu jūs nemokate to daryti, nes jūsų – per kartų kartas – DAR NIEKAS ŠITO NEMOKĖ. Tik dabar jūs esate PIRMIEJI URANTAI, KREIPIANTYS TOKĮ GILUMINĮ ŽVILGSNĮ IR Į SAVO PASĄMONĖS KLODUS. Ir jūs jau žinote, kad kiekviena gyva ir nuoširdi KOMUNIJA SU MANIMI ir valo, ir organizuoja į sistemą ir jūsų sujauktą informaciją, esančią jūsų pasąmonėje.

Šiandien jums sunku tą suvokti, jog ateis tokia akimirka, kada jūs iš šito informacinio aruodo galėsite pasiimti jums reikalingą informaciją tiek iš praeities, tiek ir nukreiptą į ateities įvykius, kad juos galėtumėte vienu ar kitu laipsniu ĮTAKOTI, žinodami GALIMAS – POTENCIALIAS – TOKIŲ ĮVYKIŲ PASEKMES, matydami DABARTINIUS SAVO – IR SAVO DVASIOS BROLIŲ – SPRENDIMUS, IR JŲ ĮGYVENDINIMO KRYPTĮ.

AŠ LAIKAU VISĄ KŪRINIJOS PRAEITĮ IR ATEITĮ DABARTINĖS AKIMIRKOS AMŽINYBĖS GLĖBYJE, IR MAN YRA VISKAS TIK DABARTIS. Tai argi gali būti kitaip, kad praeities ar ateities netalpintų savyje ir Manoji dalelė – JŪSŲ – KIEKVIENO – MINTIES DERINTOJAS? Aišku, kad ne, jis taip pat prisipildo Manosios įžvalgos, ir ją perteikia jums, perteikia į jūsų PASĄMONĘ, kuri Mano ir sumanyta tam, kad apsaugotų jūsų MATERIALIAS SMEGENIS NUO PERKRŪVIO, kuris sukeltų pavojų jūsų mąstymo procesui, ir materialiam protui. Štai kodėl, kada jūs neturite GILUMINIO PASITIKĖJIMO MANIMI, ir kada siekiate dvasinės šviesos NE NUOSEKLIAI, BET MĖGINDAMI ŠUOLIUOTI PER DIDELIAIS ŠUOLIAIS, ne vienas nupuolate į tokią proto būseną, kurią kiti pavadina išprotėjimu, depresija, ar asmenybės susiskaldymu, kai MANASIS SŪNUS AR DUKRA NEBETENKA REALAUS TIKROVĖS SUVOKIMO, IR SUJAUKTOS PASĄMONĖS VIEŠPATIJOJE NET IR DABARTIES AKIMIRKĄ IŠKREIPIA SAVO ILIUZINĖMIS IR NETIKROMIS SAMPRATOMIS, KURIOS NEBETURI JOKIO RYŠIO SU DVASINE ŠVIESA IR MANIMI.
Kada aš tau sakiau – dar TĖVO PIRMUOJU ROJAUS TREJYBĖS ASMENIU – jog tu MOKYSI KITUS ŽMONES IR NET TAIP, KAIP NIEKAS NEMOKO VISAME PASAULYJE, kaip tada tu IŠSIGANDAI savo viduje, ar tai nėra tavo proto sutrikimas taip teigti, ar tai nėra tavo paties fantazijos, ir tau apraminti Aš sakiau, kad tu net savo lakiausiose fantazijose negali sugalvoti to, kaip tu kitus mokysi REALIAI. Ir jau tada TAVOJI PASĄMONĖ talpino visą Minties Derintojo Mano suteiktą informaciją, kuri tau atsivėrė tik ateityje. Ir jeigu tu būtum LABIAU PASITIKĖJĘS MANIMI, JAU TUO METU BŪTUM PAMATĘS SAVO DVASINIO MOKYTOJO ATEITĮ, KURIĄ PAMATEI PO KELERIŲ METŲ BENDRAVIMO SU PIRMUOJU ROJAUS TREJYBĖS ASMENIU – JŪSŲ VADINAMU VISUOTINIU TĖVU. Tuo tarpu šiandien jau tu pats RYŽTINGAI IR DRĄSIAI TEIGI VIEŠAI, kad taip, kaip mokai tu, NEMOKO NIEKAS VISAME PASAULYJE, IR NEMOKĖ TO NET MANO SŪNUS KŪRĖJAS – JĖZUS – KADA BUVO MATERIALIU PAVIDALU TARP JŪSŲ PRIEŠ DU TŪKSTANČIUS METŲ. Ir tuo pačiu tu jau kai kuriais atžvilgiais atskleidei daug to, kas šiandien akivaizdu ne vienam einančiam gyvuoju keliu, nors tuo metu, kada tu sakei tuos teiginius apie žmonijos vystymosi vektorių, dauguma tokių teiginių BIJOJO, kaip šiandien taip pat irgi BIJO tavo atskleidžiamų teiginių vadinamosios valstybės atžvilgiu ar valstybių TARIAMOS sąjungos, kokia šiandien yra Europos Sąjunga, atžvilgiu. O tu teigi tik tai, ką perteikiu į tavo PASĄMONĘ AŠ, todėl nepripratusiam materialiam protui tokie teiginiai atrodo ne tik nepriimtini, bet net keliantys jo egzistavimui – patogios ramybės intelektualia prasme būsenai – grėsmę, todėl toks protas tavo mokymus gali pavadinti, ir pavadina, pamišusio svaičiojimais.

Tačiau tavo mokymai yra skirti ne eiliniams Mano vaikams, o BŪSIMIESIEMS DVASINIAMS MOKYTOJAMS, KURIE PATYS TURI TURĖTI PLATESNĮ POŽIŪRĮ Į APLINKĄ IR DAUG ŠVARESNĘ PASĄMONĘ, kad ir jie pamatytų ATEITĮ DABARTIES AKIMIRKOS PASEKMĖS PASIREIŠKIMU TIEK SAVO BETARPIŠKOJE APLINKOJE, TIEK IR VISOS PLANETOS MASTU.

Štai kodėl Aš suteikiu tau mokymus – į tavo pasąmonę – kad juos tu perteiktum SAVO VARDU, nors jie yra MANO, kaip tai atsitiko ir VAKAR, KADA NET PAČIOS GYVOSIOS GARBINIMO KOMUNIJOS METU, kada užbaigei garbinimo asmeninę komuniją, ir toliau garbinimą tęsiant Mano dukrai Laimai, tu kreipeisi į Mane, nes nežinojai, kokį pasakyti pamokomąjį žodį po garbinimo komunijos, ir tą pat akimirką pajutai, kaip tavo klausimo Man žemesnio dažnio virpesiai buvo tiesiog NUSTELBTI GARBINIMO AUKŠTESNIO DAŽNIO VIRPESIŲ, ir tu jau nebekėlei šio klausimo, ir vėl atsidavei garbinimo gyvai tėkmei tavo viduje, o atėjus akimirkai tarti pamokomąjį žodį, jau turėjai ką ir pasakyti, pagarsindamas šį patyrimą, ir jį aptardamas platesniu kontekstu.
Ir toks tavo pasakytas pamokomasis žodis yra PRASMINGAS TIK TAM, KURIS YRA PATS ATSIVĖRĘS, IR PRIBRENDĘS IKI TOKIO DAŽNIO VIRPESIŲ INFORMACIJOS, KAD JĄ PRIIMTŲ IR PATIRTŲ JOS TIKRUMĄ. Ir tie Mano vaikai, kurie NUOŠIRDŽIAI SIEKIA JŪSŲ PRADĖTO NAUJOJO VISATOS AMŽIAUS DVASINIO MOKYTOJO KELIO, ŠIŲ MOKYMŲ KLAUSOSI NE TIK BE BAIMĖS, BET IR SU DIDŽIULIU DVASINIU VIDINIU POJŪČIU, TEIKIANČIU PALAIMOS IR DŽIUGESIO, NORS PATS MOKYMAS GALI TURĖTI IR KARČIŲ TEIGINIŲ ŽMONIJOS ATEITIES GYVENIMUI ŠIOJE PLANETOJE. Tačiau dvasinis mokytojas nepergyvena dėl planetos ateities taip, kad jaustų BAIMĘ, o drąsiai ir ryžtingai priima naują IŠŠŪKĮ, KAD KEISTŲ ATEITĮ PAGAL MANO SUMANYTĄ EVOLIUCINĮ PLANĄ, IR SUTINKAMAI SU MANO VALIA. O Manoji valia ir numato, kad jūs savo pasąmonę tiek išskaistintumėte ir harmonizuotumėte, jog galėtumėte be jokios abejonės iš jos aruodų semtis jums reikalingos informacijos apie ateities įvykius, kurie visi jau jums yra perteikti Minties Derintojo, kuris šią informaciją jau turi iš Mūsų Trijų Šaltinių ir Centrų – jūsų visų VIENINTELIŲ TIKRŲJŲ IR AMŽINŲJŲ TĖVŲ.

Gyvenkite ir veikite drąsiai su Manimi, ir pati jūsų veikla skaistins ir grynins, valys ir taisys jūsų pačių pasąmonės teršalus, kad jie visi būtų pakeisti Mano jums sumanyta švaros ir grožio informacija, kuri jums leis laisvai kvėpuoti, nejaučiant milžiniškos informacijos naštos.

Esu tavo viduje visada, ir esu TAVO RAMYBĖ GYVA – GYVENK MANIMI, KAD IR TU BŪTUM VISADA RAMUS – RYŽTINGAS IR VEIKLUS DVASIOJE IR MATERIJOJE, NET IR TAIP, KAIP SUMANIAU TAIP BŪTI IR VEIKTI VISAI ŽMONIJAI ATEITYJE.

Algimantas:
Mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už šitą – tokį nuostabų – mokymą apie pasąmonę. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia, Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal