Tėvo mokymas apie mūsų maldas už savižudžius ir mūsų likimo įgyvendinimo patyrimus bei likimo atstūmimą, 2013 09 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mano mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu sumanei evoliuciją visai kūrinijai, ir mums vis gilesnį dalyvavimą joje, vykdant tavąją valią. Manoji valia, kad būtų tavoji valia, amen.
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš noriu tavęs paprašyti tavojo mokymo apie mano vakarykštį atsakymą į mano dvasios sesės, Astros, klausimą tavo-mūsų GYVOJOJE šventovėje Kaune – ko mes turėtume melsti SAVIŽUDŽIAMS?
Aš atsakiau, kaip ir visiems, turėtume melsti gerovės, nes jie taip pat yra pažadinti, kad priimtų galutinį sprendimą, ar eis gyvuoju tikrovės keliu, ar ne, tad kaip meldžiame gerovės visiems prisikėlusiems, taip ir savižudžiams, kurie jau yra prikelti, nes jie yra GYVI.


Tėvas:


Mano mylimas sūnau, kaip ir visi kiti Mano mylimi vienodai sūnūs ir dukros, kaip jūs save vadinate žmogiškąja prasme, Aš jus visus GARBINU IR ŠLOVINU PER JŪSŲ ATSIVĖRIMĄ MAN IR MANĘS ŠLOVINIMĄ IŠ MEILĖS, NES ESU PIRMASIS ŠALTINIS IR CENTRAS – jūsų su tokia meile vadinamas Visų Tėvu.
Aš giriu tave asmeniškai už tavo ryžtą ir tiesą, kurią tu atveri savo dvasios broliams ir sesėms, todėl, kad jie trokšta šitos šviesos. Ir tu labai teisingai atsakei, kad jūs turite melstis už visų gerovę vienodai, nesvarbu kokį gyvenimą nugyveno šitame pasaulyje mirtingasis, ir kaip jis savo gyvenimą jame baigė – laiku ar prieš laiką – nes tas fizinis pavidalas, jūs jau puikiai žinote, ir nebepainiojate jo su to kūno gyventoju, kurį padovanojau AŠ KAIP AMŽINĄ ASMENYBĖS DVASINĘ DOVANĄ, IR SUTEIKIAU JAI LIKIMĄ PASIEKTI MANE – IR MANO KITUS DU LYGIAVERČIUS PARTNERIUS ROJUJE. Tad jūs ir įgyvendinate Mano jums suteiktą likimą kaupdami patyrimus, kokius jums numačiau AŠ, kad pasiektumėte Mane visa savo patyrimų pilnatve, kokią pasiekti TURI JŪSŲ ASMENYBĖ PRADINIAME PASAULYJE.
Tai, ką pasakysiu dabar – jums bus naujas jūsų sampratos apie jums suteiktą likimą praplėtimas, kuris bus dar artimesnis tikrovei negu jūs ją pažinote iki šiol. Jūs jau stovite ant tokio gyvojo kelio dvasinio laiptelio, kad esate pribrendę prie tokios dar ryškesnės Mano jums suteikiamos šviesos, kad jos NEBEIŠSIGĄSTUMĖTE, kaip išsigąsti galėjote anksčiau.
Aš jums padovanojau LIKIMĄ PASIEKTI MANE ROJUJE VYKDANT MANO VALIĄ. Ir jūs jau žinote, kad MANOJI VALIA VYKDOMA TADA, KADA JŪS DRĄSIAI IR RYŽTINGAI PRIIMATE MANO JUMS SUTEIKIAMUS IŠŠŪKIUS, KAD STIPRĖTŲ JŪSŲ DVASINIS STUBURAS, O ASMENYBĖ ATSISKLEISTŲ SAVO TIKRUOJU MANO JAI SUTEIKTU CHARAKTERIU, KAD GERIAU GYVENTI BŪTŲ VISIEMS. Tie Mano vaikai, kurie prieš laiką palieką šitą planetą ir nesukaupia visų patyrimų dėl to, kad pakėlė savo ranką prieš savo materialų pavidalą – apvalkalą – skirtą jūsų tarpusavio bendravimui, ir GĖRIO KŪRIMUI DRAUGE SU MANIMI VISŲ ŠVIESOS LABUI – jūs jau iš Mano kitų mokymų žinote, kad pakeičia savo likimo ĮGYVENDINIMĄ IR ROJŲ PASIEKTI GALI KITOKIAIS KELIAIS IR NEBEPRIKLAUSYTI UŽBAIGTŲJŲ MIRTINGŲJŲ ROJAUS KORPUSO NARYSTEI, KAIP PRIKLAUSYSITE JŪS, PASIRINKĘ MANOSIOS VALIOS VYKDYMĄ IŠ MEILĖS IR LAISVA VALIA. Tačiau atėjo jums laikas sužinoti, kad savo likimą jūs galite pakeisti ne tik sunaikinę SAVO FIZINĮ PAVIDALĄ, bet taip pat ir sukėlę arba prisijungę prie MAIŠTO prieš MANE. Tai rodo, kad jūs kaip asmenys esate NEPATIKIMI ŠITAME SAVOJO BUVIMO TARPSNYJE. O juk jūs puikiai žinote, kas nėra patikimas mažame reikale, tas nebus patikimas ir dideliame. Aš neturiu STEBUKLADARIO lazdelės, kad galėčiau nors vienam iš jūsų parodyti MEILĖS DAUGIAU, IR SUTEIKTI JUMS NORS VIENAM ATLYGĮ NE UŽ JŪSŲ ĮDĖTAS NUOŠIRDŽIAS PASTANGAS VYKDANT MANĄJĄ VALIĄ.
Todėl jūs turite keisti savo sampratą daug platesniu žvilgsniu pažvelgę į Mano jums suteikto likimo ĮGYVENDINIMO KELIĄ – GYVĄJĮ KELIĄ. Jūs jau galite pradėti daug imliau suvokti dvasinius dalykus, kuriuos tu pats pradedi vis ryškiau ir stipriau atskleisti savo mokymais, kurie iš tikrųjų yra MANO MOKYMAI, TIK JIE PERTEIKIAMI TAVO LŪPOMIS, NES TU ESI PAJĖGUS PER IŠVALYTĄ PASĄMONĘ IR SĄMONĘ PRIIMTI MANO SUTEIKIAMUS MOKYMUS VISIEMS IR PAGARSINTI JUOS VISIEMS, KAD MANO EVOLIUCINIS PLANAS GALĖTŲ BŪTI VYSTOMAS TOLIAU, TARSI TOS MAIŠTO KILPOS PLANETOJE IR NEBŪTŲ BUVĘ. Todėl ir tavo lūpomis perteikiami mokymai yra ne kas kita, kaip supaprastintos tiesos ir tikrovės perteikimas tavo dvasiniams broliams ir sesėms – Mano vaikams.
Štai kodėl Mes tave pasirinkome tokiam kilniam, bet tuo pačiu labai reikšmingam VISAI PLANETAI DARBUI SAVO VIENINTELIU ATSTOVU TARP SEPTYNIŲ MILIJARDŲ MANO VAIKŲ NE TAM, KAD TAVE IŠAUKŠTINTUME, BET TAM, KAD PERTEIKTUME TIKROVĖS ŠVIESĄ SU KUO MAŽESNIAIS IŠKRAIPYMAIS. Štai kodėl Mes tave rengėme tokiai Mūsų TRIJŲ ROJAUS TREJYBĖS ASMENŲ ATSTOVAVIMO MISIJAI ŠITAME PASAULYJE, KADA JĮ BUS PALIKĘS MŪSŲ SŪNUS JUMS ŽINOMAS SATJA SAI BABOS VARDU. Mes ruošėme tave šiai misijai ir ta prasme, kad pačią ryškiausią šviesą perteiktume per mirtingąjį, o ne vien tik per Mūsų jums suteiktą Dvasinį Sūnų, įsikūnijusį mirtingojo pavidalu tik laikinam naudojimui. Dabar gi tu esi Mūsų atstovas, kokio nebuvo jūsų-Mūsų Urantijos planetoje per visą jos istoriją. Štai kodėl Mes tau suteikėme ir tokius išbandymus, kad patikrintume tave, kaip gi tu liksi ar ne ištikimas Manosios valios vykdymui, ar priimsi sprendimą likti savo interesų pinklėse. Štai kodėl Mes suteikėme tau pasirengimą, kuris visiškai prieštaravo tavo kurtiems planams tavo ateities gyvenimui. Ir tu NESIPRIEŠINAI MANO VEDIMUI IŠ VIDAUS. Štai kodėl Urantijos Knyga galų gale atsidūrė TAVO rankose, kada ją gavę išversti atstūmė kiti tavo dvasios broliai, kuriems ji buvo įteikta. Štai kodėl tu gavęs vertėjo iš anglų kalbos dar papildomą išsilavinimą pats nusprendei, kad Urantijos Knygos išversti į lietuvių kalbą, ar kurią nors kitą kalbą, NEĮMANOMA, bet vis tiek šio darbo NEATSTŪMEI, BET LEIDAISI VEDAMAS IŠ VIDAUS, IR BŪTENT ŠIS DARBAS – VIENATVĖJE – VALĖ TAVO PASĄMONĘ IR SĄMONĘ, KAIP NEVALĖ JOKS KITAS DARBAS IR JOKIAM KITAM ŠITOS PLANETOS MIRTINGAJAM. Tu negalėjai su niekuo pasitarti, nes vertei VIENAS, IR JAUTEI MANO VEDIMĄ IŠ VIDAUS, KURIAM IR ČIA TU NESIPRIEŠINAI, IR NET IŠDRĮSAI TEIGTI URANTIJOS FONDO VADOVAMS, ATSAKYDAMAS Į JŲ REIKALAVIMĄ SUSIRASTI DAR KITŲ VERTĖJŲ, KAD VERTIMAS BŪTŲ ATLIEKAMAS KOMANDOJE, JOG VERTI NE VIENAS, O SU MANIMI, KO URANTIJOS FONDO VADOVAI NESUPRATO, KĄ TU TURI MINTYJE. Būtent dėl to, kad tave SUSTIPRINTUME po tokių reikalavimų pateikimo prie Paryžiaus vykusiame Urantijos Knygos vertėjų susibūrime, tau ir parodėme netoli skrendančio lėktuvo į Vilnių ore Mūsų trijų koncentrinių žiedų ženklą, ir kai tu iš karto supratai jo PRASMĘ, ir tave užliejo šilumos ir meilės potvynis, kad tu PRAVIRKAI ir dėkojai Man už šį palaikymo ženklą ir pritarimą tavo pasirinktam keliui. Štai kodėl tavoji pasąmonė ir sąmonė ir galėjo būti išvalyta kaip nė vieno kito mirtingojo šitame pasaulyje, štai kodėl tu ir gali atstovauti Mums, kad būtum Mūsų lūpomis, kurios taria kitiems girdimus Mūsų mokymus.

Štai kodėl ir dabar sakau AŠ, kad jūs ne likimą KEIČIATE, bet tiesiog MANO JUMS SUTEIKTĄ ATSTUMIATE, KADA NESUKAUPIATE VISO GYVENIMO PATYRIMO ŠITOJE PLANETOJE, MIRTINGUOJU, SAVO PRADINIU ASMENYBĖS PASIREIŠKIMO PAVIDALU. Tačiau ir tai dar ne viskas. Jūs taip pat galite turėti milžiniško poveikio ir KITIEMS, kad ir jie nesukauptų savo VISO PATYRIMO ŠITOJE PLANETOJE. Jeigu jūs NUŽUDOTE SAVO DVASIOS BROLĮ AR SESĘ, jūs taip pat sutrukdote ir jiems sukaupti VISĄ mirtingojo patyrimą savo pradiniame pasaulyje. Todėl ir tie nužudytieji jau NEBEGALĖS TAPTI UŽBAIGTŲJŲ MIRTINGŲJŲ ROJAUS KORPUSO NARIAIS.
Dabar Aš jums pasakysiu ESMINĮ dalyką – JŪS TURITE KAUPTI JŪSŲ ASMENYBĖS ATSISKLEIDIMUI IR PASIREIŠKIMUI ŠITAME PASAULYJE MANO NUMATYTUS PATYRIMUS, NE BET KOKIUS PATYRIMUS, BET JŪSŲ SKLEIDŽIAMO GĖRIO PATYRIMUS.
Aš gi esu ir jūsų jau dvasiniu supratimu MEILĖS IR GĖRIO ŠALTINIS IR CENTRAS, tai kam gi Man būtų reikalingi JŪSŲ BLOGIO PATYRIMAI? Jie Man nereikalingi, ir jų Aš jums nesuteikiu.
Argi jūs dabar savo asmenybės pasireiškimu galite daryti blogį kitiems, kada Mane pagarbinę Mano vardo Šventovėje ir esate prisipildę Manosios meilės energijos paties aukščiausio dažnio virpesių savo visa atsivėrimo Man visuma ir pilnatve? Aišku, kad ne. Todėl BLOGI DARBAI IŠTIRPSTA MANO MEILĖJE.
Reiškia, jūs turite iš Manojo garbinimo komunijos taip pat MOKYTIS – kai tik kyla kokia nors blogio mintis – PAGARBINKITE MANE, ir tą pat akimirką Mano GYVI MEILĖS ENERGIJOS PATIES AUKŠČIAUSIO DAŽNIO VIRPESIAI PRIPLŪS Į JŪSŲ ATSIVĖRUSIĄ MAN ASMENYBĘ, IR JŪSŲ RAMYBĖS BŪSENA VĖL ATSISTATYS. Ir jūs nebepatirsite jokių BLOGIO patyrimų, kuriuos be ATSIVĖRIMO MAN IR MANĘS GARBINIMO TIKRAI PATIRSITE. Tačiau tai jau bus jūsų sprendimas – jūsų laisva valia – bet nukreiptas prieš Manosios meilės patyrimą savo paties viduje ir Manosios Valios vykdymą – MYLĖTI VISUS MANO VAIKUS VIENODA MEILE.
Tai kaip gi tuomet jūs galite sukelti bet kokius neišmintingus veiksmus, kad išdrįstumėte net KITIEMS MANO VAIKAMS – JŪSŲ DVASIOS BROLIAMS IR SESĖMS – ATIMTI GYVYBĘ FIZINE PRASME? Štai šitaip jūs SAVANAUDIŠKAI NUTRAUKIATE IR KITŲ GĖRIO PATYRIMŲ KAUPIMĄ ŠITAME PASAULYJE PRIEŠ LAIKĄ JUOS SUNAIKINDAMI FIZINIU PAVIDALU. O kas jums davė tokią teisę šitaip kelti ranką ne tik prieš save, bet ir prieš kitą? Aš jums suteikiau LAISVĄ VALIĄ, kurios pažeisti NEGALIU PATS, bet Aš NĖ VIENAM iš jūsų nesuteikiau tokios teisės atimti kitiems fizinę gyvybę, ir tuo pačiu ir jiems užkirsti kelią įgyvendinti MANO JIEMS SUTEIKTĄ LIKIMĄ – TAPTI UŽBAIGTŲJŲ MIRTINGŲJŲ ROJAUS KORPUSO NARIAIS. Štai kokią jūs užsikraunate SAU NAŠTĄ – ANT SAVO PEČIŲ – PAŽEISDAMI MANO IR JUMS SUTEIKTĄ LAISVĄ VALIĄ NUKREIPTI JĄ VIEN TIK MEILĖS VEKTORIUMI. Tačiau TOKIU GYVENIMU, KURIS NEPANAŠUS Į GYVENIMĄ, NES JIS YRA TIK JO NEGYVAS FIZINIS ŠEŠĖLIS – TUŠČIAS EGZISTAVIMAS MATERIALIU KŪNU – BE DVASIOS IŠSKLEISTŲ SPARNŲ IR BE MEILĖS GYVO NEKTARO SKONIO – jūs taip pat ir savo patyrimo nesukaupiate MANO NUMATYTO GĖRIO JŪROJE, KURIĄ JŪS VISĄ LAIKOTE UŽŠALUSIĄ SAVYJE. Tai kaip gi Aš jumis galiu pasitikėti DIDELIAME reikale, kai jūs net ir MAŽAME reikale esate KURTI Mano GYVAI meilei, kurią nuolat Aš lieju per Savo dalelę – Minties Derintoją – iš vidaus.

Jums ne vienam kyla klausimas perskaičius būtent pastaruosius teiginius – o kuo gi kalti tie, kurie gal nieko blogo ir nedarė, bet žuvo kare, gindami savo idealus, savo tėvynę, savo šeimą? Jie niekuo nekalti. Tačiau jūs žinote, kad Aš jūsų veiksmus vertinu ne tik pagal jų atlikimą, bet ir atsižvelgdamas į tų veiksmų motyvus. Ir jeigu Mano sūnus ar dukra, turi KILNŲ MOTYVĄ IR DĖL MANĘS PAAUKOJA SAVĄJĄ GYVYBĘ, BET IŠSAUGO SAVO DVASIOS BROLIO AR SESĖS FIZINĘ GYVYBĘ, NET VADINAMOJO JŪSŲ FIZINIO PRIEŠO GYVYBĘ, JIS TIK SUSPINDI MANOSIOS MEILĖS GYVUOJU SPINDULIŲ, KURĮ PASTEBI MANO KITI VAIKAI KŪRINIJOS ŠEIMOJE, IR NORI TAIP PAT ATSIDUOTI MANO VEDIMUI NET IR TAIP, KAIP ŠIAM VEDIMUI MATO ATSIDUODANČIUS JUS. Jeigu kareiviui duoda įsakymą nušauti kitą savo dvasios brolį ar sesę, o šis atsisako tokį įsakymą įvykdyti, jis kaupia MANOSIOS valios vykdymo patyrimą, o paklusęs įsakymui, nusižengia MANOSIOS MEILĖS ĮSTATYMUI, nors jūsų žemiškąja, ir nedvasingos visuomenės, nuomone kaip tik vertinamas tokį įsakymą įvykdęs kareivis, kad jam dar ordiną suteikia.

Štai kodėl jūs turite suvokti, kad stengdamiesi išsaugoti savo fizinę gyvybę, kada jums reikia priimti sprendimą, ir pasirinkę BAIMĖS PADIKTUOTĄ SPRENDIMĄ, kad išliktumėte gyvi fizine prasme, jūs kaupiate BLOGIO PATYRIMĄ, O AŠ JUMS ESU PARENGĘS TIK GĖRIO PATYRIMUS.

Jeigu jūs nevyksite į karą, karo NEBUS.

Kas iš tokio prezidento galios, kuris šaukte šauks EIKITE Į KARĄ, O NEBUS NĖ VIENO NORINČIO ŽUDYTI MANO VAIKUS?

Karas vyksta tik ten, kur Mano vaikai kaupia BLOGIO PATYRIMUS, KURIŲ MAN NEREIKIA. Ir kaupdami blogio patyrimus, jie tuo pačiu rizikuoja, kad atsidurs tokioje vietoje ir tokiomis aplinkybėmis, kur jų fizinio gyvenimo tėkmė šitoje planetoje gali nutrūkti prieš laiką – ir prieš Mano jiems suteikto LIKIMO ĮGYVENDINIMĄ. Tačiau taip atsitiko vien tik dėl to, kad TOKS MANO VAIKAS – SŪNUS AR DUKRA – MANOJO VEDIMO IŠ VIDAUS NEPAJUTO, KAIP AŠ JĮ VISADA GLOBOJAU IR SAUGOJAU, BET PATS LAISVĄ VALIĄ PANAUDOJO PRIEŠ MANOSIOS VALIOS PASIREIŠKIMĄ PER MINTIES DERINTOJĄ IR ANGELUS SARGUS, PER TARPINES BŪTYBES, IR NET PER TAVE, MANO MYLIMAS SŪNAU, O VEIKSMO-PRIEŽASTIES-PASEKMĖS DĖSNIO VEIKIMO NEGALIU SUSTABDYTI NET AŠ.

Štai kodėl nuo šiol prisiminkite Mano jums suteiktą mokymo NAUJĄ VEKTORIŲ – MAN JŪSŲ BLOGIO PATYRIMŲ NEREIKIA.

AŠ JUMS SUTEIKIU MEILĘ IR ŠVIESĄ, KAD IR JŪS MYLĖTUMĖTE IR ŠVIESTUMĖTE VISŲ LABUI, NET IR TAIP, KAIP MYLIU IR ŠVIEČIU AŠ.

O ATSISAKYDAMI – DĖL MENKO GYVO RYŠIO SU MANIMI IR ĮTIKĖJIMO STOKOS – GĖRIO PATYRIMŲ KAUPIMO SU MANIMI, jūs gyvenate ŠALIA MANO GYVOJO KELIO, tarsi nematantys saulės šviesos po žemėmis kurmiai, kada Aš NUOLAT RAGINU DRĄSIAI IR RYŽTINGAI ŽENGTI GYVUOJU KELIU, IR KURIAME AŠ JUMS SUTEIKIU VISOKERIOPĄ APSAUGĄ PER MANOSIOS APVAIZDOS VEIKIMĄ, KAD TIK JŪS PASIEKTUMĖTE MANE ROJUJE, IR TUO PAČIU MAN ATVIRAI IR DRĄSIAI PATVIRTINTUMĖTE – "MANO MYLIMAS PIRMASIS ŠALTINI IR CENTRE, MANO MYLIMAS ANTRASIS ŠALTINI IR CENTRE, MANO MYLIMAS TREČIASIS ŠALTINI IR CENTRE, MANO MYLIMI IR VIENINTELIAI TĖVAI, AŠ PASIEKIAU JUS, ATSIDAVĘS VISU SAVO ASMENYBĖS GYLIU IR GYVIU TAVO VEDIMUI IR VIDAUS, SUSILIEJAU SU TAVIMI PER SUSILIEJIMĄ SU TAVO FRAGMENTU, MANO MINTIES DERINTOJU, GAUTU IŠ TAVĘS, KAIP AMŽINĄJĄ DOVANĄ, IR JAM SUTEIKIAU TAVO KITĄ DOVANĄ, MAN PADOVANOTA ASMENYBĖS DOVANĄ, IR DABAR STOVIU TAVOJOJE AKIVAIZDOJE JAUSDAMAS TAVĄJĄ MEILĘ VISA SAVO PILNATVE, IR LIUDIJU, KAD TIK GĖRIO PATYRIMAI YRA TIKROVĖ, TIK TAVOJI MEILĖ AUKŠTINA IR KELIA KAIP ANT SPARNŲ ASMENYBĘ, IR VEDA PAS TAVE. IR AŠ PASIEKIAU SAVO NAMUS – TAVĄJĄ BUVEINĘ – ROJŲ – IR SAVĄJĮ LIKIMĄ, MAN TAVO PADOVANOTĄ – ĮGYVENDINAU SU MINIMALIAIS NUKRYPIMAIS, VYKDAMAS NAMO. AŠ STOVIU PRIEŠ TAVE TRIJOSE ASMENYBĖSE IR GARBINU TAVE, IR LAUKIU TAVOJO VEDIMO DAR AUKŠTESNIU LYGIU, KAD GALĖČIAU TAVE NUNEŠTI Į BET KURĮ KŪRINIJOS KAMPELĮ SAVUOJU PASIREIŠKIMU DRAUGE SU TAVIMI VISŲ LABUI – ŠVIESOS IR MEILĖS BENDRU VEIKIMU SU TAVIMI. MANOJI VALIA YRA PER AMŽIUS VIENOVĖJE SU TAVĄJA".

Algimantas:

Mylimas Tėve, ačiū tau už tokį nuostabų, ir milžinišku laipsniu išplečiantį mūsų požiūrį į mūsų patyrimus ir mūsų priešlaikinį išėjimą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal