Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas - kodėl reikalinga GYVOJI ŠVENTOVĖ, 2013 09 19

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi meilės ir išminties Šaltinis ir Centras, ir tik tu suteiki ir mums patyrimus, pilnus meilės ir išminties. Aš garbinu tave ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už visus patyrimus, ačiū už tavo suteikiamus mokymus, ir vedimą iš vidaus. Dabar aš noriu tavęs paprašyti mokymo, kurį tu man nuolat suteiki asmeniškai – KODĖL REIKALINGA GYVOJI ŠVENTOVĖ, KODĖL JI BUVO ĮKURTA, NORS AŠ TOKIAM ŽINGSNIUI IR PRIEŠINAUSI, BET VIS TIK JĄ ĮKŪRIAU, KAS TĄ NULĖMĖ, KAD TAIP STAIGA PAKEIČIAU SAVO SPRENDIMĄ?

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:


Mano mylimiausieji vaikai, esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, ir Aš turiu jus nudžiuginti, kad jus taip myliu ir garbinu ne dėl to, kad jūs su tokiu atsidavimu ir užsidegimu dalyvaujate MANOSIOS GYVOSIOS RELIGIJOS IŠSISKLEIDIME, BET DĖL TO, KAD JŪS ATSIVERIATE MAN, IR PATIRIATE MANO VEDIMĄ IŠ VIDAUS. Ir būtent dėl to jūs ir galite patirti tiek Mano MEILĘ, tiek ir troškimą jos prisipildyti dar daugiau. Ir būtent jūsų ATSIVĖRIMAS kelia Man tokį susižavėjimą, apie kurį jums jau kalbėjo Mano Sūnus Kūrėjas-Jėzus savo suteiktame mokyme jūsų ir Mūsų Šventovėje. Būtent jūsų asmeninis ATSIVĖRIMAS leidžia jums SUSILIETI su Mumis be jokių apribojimų ir suvaržymų tiek materialia, tiek ir dvasine prasme, nes Mes tampame VIENA DVASIOJE, kaip intakas su vandenynu įtekėjus į jį.
Štai ir jūs VISI tampate tais INTAKAIS, kada IŠ MEILĖS susiburiate į kolektyvinę dvasinę komuniją su Manimi jūsų-Mūsų gyvojoje Šventovėje. Ir jūsų materialios akys mato jūsų materialius apvalkalus, ir nuo šio reginio sustiprėja jūsų materialaus proto atsidavimas dvasinio proto impulsams, nes dvasinis protas trokšte trokšta gyvosios komunijos drauge su kitais ir mylimais dvasios broliais ir sesėmis. Tačiau jam taip pat yra svarbu patirti ir dvasinės BROLYSTĖS GYVĄ BENDRUMĄ IR MEILĘ BETARPIŠKOJE APLINKOJE. Ir būtent šventovėje toks patyrimas yra prieinamas tiesiogine prasme, ko niekaip negali patirti pavieniui būdamas Mano sūnus ar dukra, nors ir prisijungdamas prie kolektyvinio garbinimo komunijos. Toks kolektyvinis garbinimas, kada jūs esate skirtingose vietose ir vienas kito nematote, yra kolektyvinis patyrimas tik MUMS, nes mes jus laikome SAVAJAME MEILĖS DVASINIAME GLĖBYJE, todėl Mums neturi jokio poveikio jūsų materialus ar dvasinis kūnas, nesvarbu jo buvimo vieta, o svarbu jūsų ATSIVĖRIMAS VIDUJE. Tuo tarpu ne taip yra su Mūsų tvariniais, net ir DVASIOS FORMOJE VEIKIANČIAIS – JIEMS VISIEMS YRA NUMATYTA PAGAL MANO EVOLIUCINĮ KŪRINIJOS ŠVIESINIMO PLANĄ MEILĖS IŠRAIŠKA DALYVAUJANT KOLEKTYVINĖJE GARBINIMO KOMUNIJOJE SUSIBŪRUS IR PATIRIANT ŠITĄ MEILĖS TARPUSAVIO IŠRAIŠKĄ IR BETARPIŠKAME BŪRYJE, KAD JŪS GALĖTUMĖS BENDRAUTI IR DALINTIS SAVO KĄ TIK PATIRTAIS NUOSTABIAIS MEILĖS PROVERŽIAIS, KURIE SKLINDA IŠ JŪSŲ IR MŪSŲ. Štai kodėl net ir pasiekę Mūsų buveinę – ROJŲ – jūs niekada neprarasite šito meilės pasireiškimo troškimo KOLEKTYVINO GARBINIMO METU BURTIS Į GRUPĘ IR ATSIDUOTI BETARPIŠKAM TARPUSAVIO MEILĖS IR BROLYSTĖS PASIREIŠKIMUI PER BETARPIŠKĄ ATSIVĖRIMĄ MUMS TRIMS – LYGIAVERČIAMS IR VIENINTELIAMS JŪSŲ TĖVAMS – BŪDAMI VIENAS ŠALIA KITO. TOKS BETARPIŠKAS BUVIMAS JUS TIEK PAKRAUNA IR PAKYLĖJA, KAD JŪS PATYS IMATE DŽIAUGTIS KIEKVIENU NAUJU PASIRODŽIUSIU KOLEKTYVINIO GARBINIMO KOMUNIJOJE SAVO BROLIU AR SESE. Ir šitas pojūtis yra ne dėl to, kad jūs nežinotumėte, jog ir kiti jūsų broliai ir sesės, būdami kituose miestuose, dalyvauja jūsų kolektyvinėje komunijoje, bet betarpiškai matydami naujai atėjusįjį jūs tiesiogiai jam ir išreiškiate savo meilės virpesius, net šito patys nesuvokdami sąmonės lygiu, kad jūs šį savo dvasios brolį ar sesę mylite, ir net nesiunčiate sąmoningai jam savo meilės virpesių, bet jūsų DŽIUGESYS dėl naujo brolio ar sesės matomo materialiu pavidalu jau ir yra jūsų meilės virpesių apkabinimas jūsų džiugesiu. Ir šitas pats jausmas jus taip pat SUSTIPRINA NAUJŲ MEILĖS VIRPESIŲ PRIĖMIMUI IŠ MANĘS, jums šito net nepajuntant sąmonės lygiu. Juk jūs jau puikiai žinote, kad MANOJI KŪRINIJA NETURI STATIKOS, VISKAS YRA JUDĖJIME. Todėl vos tik jūs apsidžiaugėte matomu jūsų materialiam žvilgsniui jūsų brolio ar sesės pasirodymu, tą pat akimirką jūsų meilės virpesiai įgavo daug didesnį judėjimą, nes jis pasklinda iš jūsų naujai atėjusiajam, ir būtent iš Manęs tuomet jūs gaunate naują dozę meilės virpesių, kad atstatytumėte ne tik tą patį kiekį, kuris buvo prieš jums išreiškiant džiugesį naujai atėjusiuoju, bet dar ir daugiau, nes tuo metu šie virpesiai buvo suaktyvinti, ir dėl to sustiprėjo jų JUDĖJIMAS. Būtent dėl to jūs ir galite reikšti savo džiugesį, nes meilės virpesiai veikia kaip džiugesio pasireiškimo impulsai, kurie jus ir SUŽADINA priešingu atveju giliai pasąmonėje glūdinčius Manosios meilės virpesius, kurie tik ir laukia SUŽADINIMO, kad būtų kam nors konkrečiam pasiųsti ir suaktyvinti.

Štai kodėl matydami savo aplinką jūs pajuntate jau ir sąmonės lygiu, kaip yra sužadinama jūsų SĄMONĖ, kaip ji ima aktyviai reikštis meilės virpesių skleidimu tiems, kurie yra matomi, kad šis reiškimasis kai kuriems iš jūsų ima lietis ir prašymų maldos metu, meldžiant gerovės visiems, kurie dalyvauja gyvojoje komunijoje tiek betarpiškai matomi susibūrimo vietoje, tiek ir tiems, kurie yra kituose kraštuose.
Gyvosios kolektyvinės komunijos metu jūs sustiprinate savosios dvasinės ir fizinės energetinės baterijos pasikrovimą panašiai kaip akumuliatoriai būtų sujungti į vieną grandinę, kad visiškai nusilpęs ar net išsikrovęs akumuliatorius gautų įkrovą iš kitų gerai pakrautų akumuliatorių ir veiktų taip gerai, kaip ir pats būtų pilnai įkrautas. Tuo tarpu vienas izoliuotas toks akumuliatorius negalėtų užvesti variklio, nes jame nebūtų pakankamai sukauptos energijos. Štai kodėl jūs gyvojoje šventovėje pasikraunate tokia MANO energija, kaip negalite pasikrauti būdami vieni, ir izoliuoti materialia prasme, nors dvasiškai ir suvienyti. Jūsų materialus protas reikalauja materialaus kolektyvinio patyrimo tokiu laipsniu, kokiu jis yra pats dar atsiribojęs nuo Manęs, kad jis pamatytų kuo daugiau dalyvaujančių gyvojoje kolektyvinėje komunijoje savo dvasinių brolių ir sesių, ir šituo materialiu gausumu pasitenkintų ir pasidžiaugtų. Tačiau tai jau visiškai kitoks motyvas negu Aš aiškinau prieš tai, kad jūs savo dvasine ir fizine energija pasipildote kolektyvinės komunijos metu, ir tuo stipriau, kuo daugiau dalyvauja jūsų dvasios brolių ir sesių kolektyvinio garbinimo komunijoje, kada atsveria jūsų dvasinis protas ir kosminė įžvalga pagilėja tiek, kad jūs imate jausti net jūsų materialiomis akimis nematomų Mano vaikų – dvasių – buvimą jūsų betarpiškoje aplinkoje. Ir visa tai yra jūsų ENERGETINIO ASMENS ENERGETINĖS BŪSENOS TIKROVĖ TOS AKIMIRKOS IŠRAIŠKA TOJE KONKREČIOJE MATERIALIOS VISATOS VIETOJE.
Kada jūs lankote kolektyvinio garbinimo Mūsų-jūsų gyvąją šventovę, tada jūs ne tik patiriate realiai – savo energetine būsena – dvasinę tarpusavio brolystę, ir ne tik matomų dvasinių brolių ir sesių atžvilgiu, bet ir nematomų jūsų materialiam žvilgsniui Manosios kūrinijos DVASINĖS šeimos brolystę realiu impulsu jūsų dvasiniame prote, kuris turi materialių smegenų suvokimo apribojimą. Tačiau šiuo atžvilgiu jūsų BŪSENA pranoksta materialaus proto suvaržymą ir suvokimą, todėl jums taip sunku paaiškinti savo vidines būsenas dalinantis patyrimais ir vartojant materialios kalbos žodyną, nors būsena buvo patiriama realiai.
Būtent kolektyvinė garbinimo komunija ir leidžia jums patirti būsena tai, ko nepatiriantys tokios būsenos negali suvokti savo materialaus proto siūlomomis analogijomis, kokį gi patyrimą jūs mėginate pavaizduoti, ir paprastai tokiu patyrimu nepasitiki, ir jums priešpastato gausybę neigiančių jūsų būsenos patyrimą savo lygiu suprantamų ir vertingų argumentų. Ir be Rojaus Trejybės garbinimo komunijos jūs ir patys negalite patikėti, kad tokie patyrimai įmanomi ir jums asmeniškai. Todėl gyvoji šventovė taip pat stiprina ir jūsų žingsnį gyvajame kelyje, o tuo pačiu valo jūsų pasąmonės ir sąmonės teršalus, kad jums net specialiai to nesiekiant jūs imate vaduotis iš daugelio dogmų ir ritualų, nukreiptų net ir Mano aukštinimo kryptimi, tačiau ritualine išraiška, o ne dvasinio atsivėrimo keliu.

Mano mylimas sūnau, tu esi pašlovintas gimimu iš dvasios, kurio dar kiti tavo broliai ir sesės nepatyrė, todėl net ir jie tavo daugelio sakomų žodžių nesupranta, ir negali patvirtinti jų tikrumo SAVO BŪSENA. Tačiau tavo gimimas iš dvasios buvo tau suteiktas ne už ačiū, ne avansu, o tu jo nusipelnei, ir jį pasiekei, savo nuoseklių ir atkaklių dvasinių pastangų dėka, ir vis tik jeigu net ir tuo metu, kada tu patyrei gimimą iš dvasios, Aš būčiau tave pasiekęs ir tu Mane būtum išgirdęs, tai tu būtum tiek išsigandęs, kad nebūtum žinojęs, kur dėtis ir ką daryti, nes dėl nepakankamos kosminės įžvalgos ir menko patyrimo dvasioje su Manimi, tu nebūtum supratęs, kas tau vyksta. Štai kodėl GIMIMAS IŠ DVASIOS IŠ TAVĘS PAŠALINO TAVOJO CHARAKTERIO GYVULINES – NEBIJOKITE ŠIO ŽODŽIO, JIS NĖRA NIEKUO NEI ĮŽEIDŽIANTIS, NEI JUS PAŽEMINANTIS, TIK IŠREIŠKIANTIS JŪSŲ EVOLIUCINĘ INTELEKTO IR CHARAKTERIO PAKOPĄ – SAVYBES, TOKIAS KAIP PYKTIS, SUSIERZINIMAS, BAIMĖ, NEPASITIKĖJIMAS MANIMI IR SAVIMI, ABEJONĖS, NES TAVE PRIPILDĖ MANOJI MEILĖS ANTPLŪDŽIO BANGA, IR BŪTENT JI UŽĖMĖ MAN NEDERAMŲ SAVYBIŲ VIETĄ, BET AUTOMATIŠKAI TAI NESUTEIKĖ ĮTIKĖJIMO AUGIMO IR PATYRIMŲ KAUPIMO PRAKTIKOS – GYVENIMO SU MANIMI TIKROVĖS ĮSISAVINIMO IR ILIUZIJOS IŠSKLAIDYMO SAVO VIDUJE IR APLINKOJE. Kada įvyko būtent tai, tu ir galėjai eiti gyvuoju keliu, kada juo nėjo niekas visoje planetoje, galėjai eiti VIENAS, kada tave niekino ir šmeižė dar neseniai net buvę tavo bendražygiai, nes būdamas gimęs iš dvasios tu nebeturėjai gyvulinių charakterio savybių, kurios būtų tave pasiglemžusios ir tu būtum praradęs visą energiją ir pasitikėjimą gyvuoju keliu, ir jokia šventovė gyvajame kelyje – Manojoje TIKROVĖJE – nebūtų buvusi įkurta, tuo labiau nebūčiau AŠ GARBINAMAS NEI KAIP TĖVAS, NEI KAIP ROJAUS TREJYBĖS TRYS ASMENYS – TRYS ŠALTINIAI IR CENTRAI. Todėl ir evoliucija Urantijoje nebūtų ATSTATYTA Į MANO VAGĄ, JAU NEKALBU APIE JOS AUKŠTESNIO LAIPTELIO ĮGYVENDINIMĄ VISOJE PLANETOJE, KURIS BE GYVOSIOS ŠVENTOVĖS TIESIOG NEĮMANOMAS NE TIK ČIA, BET IR BET KURIOJE PLANETOJE.
Štai kodėl tavasis gimimas iš dvasios yra tiesiogiai numatytas tam, kad planetoje būtų atsiradusi MŪSŲ VISŲ GYVOJI ŠVENTOVĖ IR RELIGIJA VISŲ ŠVIESOS LABUI. Tu tik pats prisimink savo išvykas po įvairius Lietuvos miestus su Urantijos Knyga ir savo dvasinėmis paskaitomis, ir dabar tave lydinčius patyrimus gyvųjų kolektyvinių garbinimo akimirkų metų, ir turėsi pripažinti, kokia milžiniška – kokybine prasme – yra nauja dvasinė patirtis, nors tu labai daug patyrei DVASINIO PROTO PASIREIŠKIMO AKIMIRKŲ IR PER SAVO PERTEIKIAMAS INTELEKTUALIU LYGIU URANTIJOS KNYGOS TEIGINIŲ PASKAITAS, KURIOS TAU PLĖTĖ TIEK KOSMINĘ, TIEK IR DVASINĘ ĮŽVALGĄ, JOG GALŲ GALE TU NEBEPASITENKINAI TUO, KAD SAVO UŽSIĖMIMUS IR TOLIAU PRADĖTUM NEPAGARBINĘS MANĘS. Tau tai buvo MILŽINIŠKAS IŠŠŪKIS – TAVO MATERIALIAM PROTUI, DAR TAIP STIPRIAI TURINČIAM SAVO POVEIKĮ TIK TIK BEUŽSIMEZGANČIO DVASINIO PROTO DAIGO ATŽVILGIU. Ir vis tik neleidai įsigalėti materialaus proto piktžolėms ir šešėliams, ir išdrįsai VIEŠAI pagarbinti Mane prieš savo intelektualų – su dvasiniais daigais, bent jau su jų užuomazgomis – užsiėmimą. Ir su kiekvienu nauju užsiėmimu tavo pasitikėjimas Manimi ir savo žengimo teisinga kryptimi tik STIPRĖJO. Tai suteikė pasitikėjimo ir kitiems nuoširdiems tiesos ieškotojams, kurie lankė tavo užsiėmimus. Tai buvo kryptis į GYVOSIOS MŪSŲ ŠVENTOVĖS GIMIMĄ ATEITYJE, NES TUO METU DAR IR TAVO ASMUO TOKIAM ŽINGSNIUI TURĖJO PER MAŽAI ĮTIKĖJIMO, PASITIKĖJIMO MANIMI IR SAVIMI, IR KOSMINĖS ĮŽVALGOS IŠ MANĘS, KAD ŠVENTOVĖ BŪTŲ ĮKURTA JAU TUO METU.
Kada jūs Mane garbinate asmeniškai, tada jūs dalyvaujate su MANIMI KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS GYVAME RYŠYJE – MINTIES DERINTOJO DĖKA MES SUSIJUNGIAME BETARPIŠKAI. Tuo tarpu KOLEKTYVINĖS KOMUNIJOS METU GYVOJOJE ŠVENTOVĖJE JŪS SAVO PARTNERYSTĘ SU MANIMI PAPILDOTE SAVO TARPUSAVIO BROLYSTĖS BŪSENOS PATYRIMO ENERGIJA, KADA IMATE JAUSTI NE TIK SAVO MINTIES DERINTOJO POVEIKĮ, BET IR KIEKVIENO GYVOJOJE KOMUNIJOJE DALYVAUJANČIO JŪSŲ DVASINIO BROLIO IR SESĖS MINTIES DERINTOJO. JŪS TAMPATE PANAŠŪS Į DAUGYBĖS MINTIES DERINTOJŲ APGAUBTĄ ASMENĮ, KAIP KOKONO VIDUJE ESANTĮ PATĮ BRANGIAUSIĄ ASMENĮ. IR TAIP KIEKVIENAS KOLEKTYVINĖJE GARBINIMO KOMUNIJOJE DALYVAUJANTIS MANO VAIKAS IMA VIS STIPRIAU PATIRTI TOKIĄ NEAPIBRĖŽTĄ MEILĖS IR GLOBOS BŪSENĄ, KURIOS JIS NEGALI IŠREIKŠTI MATERIALIAIS ŽODŽIAIS, DĖL JŲ NERANGUMO IR IŠRAIŠKOS NEADEKVATUMO TOKIAI BŪSENAI, KURIĄ JAU PATIRIA DVASINIO PROTO DAIGAS, PRANOKSTANTIS MATERIALAUS PROTO SUVOKIMĄ IR SAMPRATAS.
Gyvoji Mano-jūsų šventovė suteikia jums ne tik DVASINĮ ENERGIJOS PAPILDYMĄ IŠ MANĘS, BET TUO PAČIU IR KOSMINĖS ĮŽVALGOS PASIREIŠKIMĄ PER JŪSŲ ATSIVĖRIMĄ GARBINIMO IR PRAŠYMŲ MALDOS AKIMIRKĄ. Toks patyrimas stiprina jūsų FIZINĮ apvalkalą, nes tokio gyvo atsivėrimo metu jūsų dvasinis protas vis stipriau pasireiškia per VIRŠSĄMONĘ, ir net jūsų pasąmonės baimės ir kitokie teršalai negali sustabdyti jūsų meilės proveržių, o tai paveikia ir fizinio kūno kiekvieną ląstelę, kad ji patirtų palengvėjimą ir energijos atstatymą savo branduolyje ir elektronų elgesyje atomo viduje. Kiekviena pažeista elektronų grandinė dėl nuolatinio streso ir baimės ima palaipsniui atsistatyti į Mano sumanytą judėjimo išraišką – tai tarsi iš naujo sutepti ir sureguliuoti guoliai, kad bet kokio mechanizmo judėjimas būtų toks, kokį sumaniau AŠ.

Štai kodėl gyvoji kolektyvinė garbinimo komunija yra PATS VEIKSMINGIAUSIAS VIDINIS VAISTAS, KOKIO NEGALIMA DAR TOKIAM SILPNAM DVASINIAM PROTUI PASIEKTI INDIVIDUALIOJE KOMUNIJOJE, NEBENT TOKS PROTAS JAU BŪTŲ GIMĘS IŠ DVASIOS – JO VEIKIMAS YRA KOKYBIŠKAI KITAS – TIESIOGIAI VEIKIAMAS MANO ENERGIJOS VIRPESIŲ TIEK ASMENIŠKAI, TIEK IR PER KITUS MANO VAIKUS, NES TOKS PROTAS JAU YRA IMLUS DVASINIAMS IMPULSAMS TIESIOGIAI, BE PAPILDOMO POVEIKIO IŠ KITŲ DVASIOS BROLIŲ IR SESIŲ IŠ IŠORĖS, IR JŲ MINTIES DERINTOJŲ SUSTIPRINANČIO IMPULSO IŠ VIDAUS. Tačiau toks pabudęs ir gimęs iš dvasios protas jau turi MEILĖS MOTYVĄ DALYVAUTI KOLEKTYVINĖJE GYVOJOJE KOMUNIJOJE SU MANIMI, NES JIS MYLI VISUS BE JOKIO IŠSKAIČIAVIMO IR BE JOKIŲ PRIORITETŲ, IR DĖL TO ŽINO KOLEKTYVINIO GARBINIMO PRASMĘ IR IŠMINTINGAI ATSIDUODA JAM.


Algimantas:
Mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už tokį apšviečiantį mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen

Mielieji esu tikras, kad šis mokymas leis jums pažvelgti į savo gyvenimo prioritetus ROJAUS TREJYBĖS ŽVILGSNIU, ir gyvoji šventovė taps jūsų TIKROVE.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal